Opisy ksiąg

Druga Księga Kronik

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Druga Księga Kronik

Treścią obu ksiąg jest objawienie Boże począwszy od Adama, a zakończywszy na królu Cyrusie...

Druga Księga Królewska

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Druga Księga Królewska

Treścią swoją obejmują bardzo długi okres historii mianowicie 410 lat, ukazując cały okres monarchii od króla Salomona do niewoli babilońskiej...

Druga Księga Samuela

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Druga Księga Samuela

Pierwotnie pierwsza i druga księga Samuela stanowiły jedną księgę zwaną w Biblii Hebrajskiej Szemuel...

Drugi List św. Jana

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Drugi List św. Jana

Treścią Drugiego listu św. Jana jest poselstwo do “wybranej pani i jej dzieci” wyrażające radość z powodu wierności wobec prawdy...

Drugi List św. Pawła do Koryntian

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Drugi List św. Pawła do Koryntian

Powodem napisania Drugiego listu św. Pawła do Koryntianian były wiadomości przyniesione z Koryntu...

Drugi List św. Pawła do Tesaloniczan

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Drugi List św. Pawła do Tesaloniczan

Treścią Drugiego listu św. Pawła do Tesaloniczan są sprawy eschatologiczne jako zagadnienia dominujące aktualnie w Tesalonice...

Drugi List św. Pawła do Tymoteusza

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Drugi List św. Pawła do Tymoteusza

Treścią Drugiego listu św. Pawła do Tymoteusza jest nadzieja zbawienia i sprawy osobiste Apostoła...

Drugi List św. Piotra

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Drugi List św. Piotra

Treścią Drugiego Listu św. Piotra są problemy związane z błędami dotyczącymi bóstwa Chrystusa i Jego powtórnego przyjścia...

Dzieje Apostolskie

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Dzieje Apostolskie

Treścią Dziejów Apostolskich jest opis początków chrześcijaństwa i jego rozwój w okresie 30 lat...

Ewangelia według Jana

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Ewangelia według Jana

Treścią Ewangelii według Jana jest życie i działalność Jezusa jako Syna Bożego, wcielonego Słowa i Zbawcy...

Ewangelia według Łukasza

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Ewangelia według Łukasza

Treścią Ewangelii według św. Łukasza jest życie Jezusa...

Ewangelia według Marka

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Ewangelia według Marka

Treścią Ewangelii według św. Marka jest zarys życia i działalności Jezusa...

Ewangelia według Mateusza

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Ewangelia według Mateusza

Treścią Ewangelii według św. Mateusza jest pięć wielkich mów Jezusa na temat królestwa Bożego...

Księga Abdiasza

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Abdiasza

Treścią księgi jest mowa proroka zapowiadająca różne klęski, jakie spadną na Edom...

Księga Aggeusza

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Aggeusza

Cztery poselstwa, z których składa się Księga Aggeusza, miały rozbudzić zapał narodu i podnieść go na duchu...

Księga Amosa

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Amosa

Treścią księgi są dzieje proroka, a na tym tle zapowiedzi sądu nad Judą, Izraelem oraz okolicznymi narodami...

Księga Daniela

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Daniela

Treść księgi można podzielić na dwie części, pierwsza zawiera w sobie informacje w jaki sposób Daniel dostał się na dwór...

Księga Estery

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Estery

Księga Estery nosi imię jej głównej bohaterki...

Księga Ezdrasza

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Ezdrasza

W Biblii Hebrajskiej księgi Ezdrasza i Nehemiasza stanowiły pierwotnie jedną księgę nazwaną imieniem Ezdrasza...

Księga Ezechiela

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Ezechiela

Są to mowy proroka wygłaszane na obczyźnie przeciwko Judzie i obcym narodom...

Księga Habakuka

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Habakuka

Treścią księgi są wizje i lamentacje, które stanowią zapowiedź powołania Chaldejczyków i ich okrutnych ataków...

Księga Hioba

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Hioba

Nazwa księgi pochodzi od imienia swego głównego bohatera, W Biblii Hebrajskiej nazywa się Ijob...

Księga Izajasza

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Izajasza

Nazwa pochodzi od imienia autora-po hebr.Jeszajahu lub Jeszaja, co znaczy "Jahwe jest zbawieniem"...

Księga Jeremiasza

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Jeremiasza

Jeremiasz był autorem co najmniej większej części księgi, jednak głównym pisarzem był Baruch, syn Neriasza....

Księga Joela

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Joela

Treścią księgi są opisy klęski szarańczy, wezwanie do nawrócenia i sprawy eschatologiczne...

Księga Jonasza

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Jonasza

Niezwykłe dzieje proroka Jonasza powołanego wbrew swej woli do ogłoszenia w Niniwie poselstwa...

Księga Jozuego

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Jozuego

Zarówno protestanci jak i katolicy zgodnie używają nazwy “Księga Jozuego”...

Księga Kapłańska

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Kapłańska

Księga ta należy do większej całości zwanej "pięcioksięgiem"...

Księga Kaznodziei Salomona

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Kaznodziei Salomona

W Biblii Hebrajskiej nazwa księgi brzmi Koheleth, czyli “kaznodzieja”, “nauczający”...

Księga Liczb

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Liczb

Nazwa "Czwarta Księga Mojżeszowa" jest nazwą popularną najbardziej w środowiskach protestanckich...

Księga Malachiasza

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Malachiasza

Treścią księgi jest dialog Boga z jego ludem dotyczący różnych aspektów egzystencji ludzi...

Księga Micheasza

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Micheasza

Treścią księgi są wypowiedzi proroka, mówiące o sądzie nad Izraelem w postaci najazdu wroga z południa...

Księga Nahuma

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Nahuma

Prorocka mowa przeciwko Niniwie, stolicy Asyrii, opis zdobycia miasta jako kara za jego grzechy...

Księga Nehemiasza

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Nehemiasza

Księga Ezdrasza i Nehemiasza są oprócz Księgi Estery jedynymi księgami historycznymi czasów powygnaniowych...

Księga Ozeasza

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Ozeasza

Opis osobistych przeżyć proroka oraz liczne mowy, w których piętnuje nadużycia i niegodziwości...

Księga Powtórzonego Prawa

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Powtórzonego Prawa

Księga ta koncentruje się na sprawach najważniejszych z punktu pobożności tj. wybraństwie i posłuszeństwie...

Księga Przysłów

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Przysłów

Nazwa pochodzi od pierwszego słowa księgi, które w Biblii Hebrajskiej brzmiało Miszle...

Księga Psalmów

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Psalmów

W Biblii Hebrajskiej księga nazywa się Tehillim, czyli “chwały”...

Księga Rodzaju

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Rodzaju

Księga ta razem z czterema następnymi tworzy tzw. Pięcioksiąg - zwany w Septuagincie Pantateuchos...

Księga Rut

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Rut

Nazwę księga otrzymała od imienia głównej bohaterki, moabitki Rut...

Księga Sędziów

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Sędziów

Nazwa wywodzi się od tytułu mężów, którzy panowali nad Izraelem po śmierci Jozuego...

Księga Wyjścia

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Księga Wyjścia

Księga ta należy pięcioksięgu i nosi kilka nazw...

List św. Pawła do Efezjan

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - List  św.  Pawła   do  Efezjan

Treścią listu św. Pawła do Efezjan jest wzniosłe powołanie chrześcijańskie...

List św. Pawła do Filipian

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - List  św. Pawła do Filipian

Treścią listu św. Pawła do Filipian jest ogólna informacja o aktualnym stanie ap. Pawła, jego planach, a także zachęta do chrześcijańskiego życia...

List do Hebrajczyków

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - List do Hebrajczyków

Treścią listu św. Pawła do Hebrajczyków jest niebiańskie arcykapłaństwo Jezusa Chrystusa i Jego pojednawcza liturgia w niebiańskiej świątyni...

List św. Jakuba

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - List św. Jakuba

Treścią listu św. Jakuba są ogólne zasady praktycznego życia chrześcijańskiego...

List św. Judy

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - List św. Judy

Treścią Listu św. Judy są ostrzeżenia przed fałszywymi nauczycielami...

List św. Pawła do Filemona

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - List św. Pawła do Filemona

Treścią listu św. Pawła do Filemona była sprawa Onezyma...

List św. Pawła do Galacjan

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - List św. Pawła do Galacjan

Treścią listu św. Pawła do Galacjan jest kontrowersja wiary i uczynków, Ewangelii i Prawa...

List św. Pawła do Kolosan

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - List św. Pawła do Kolosan

Treścią listu św. Pawła do Kolosan jest dostojeństwo Chrystusa jako Syna Bożego, oraz sprawy duszpasterskie zboru w Kolosach...

List św. Pawła do Rzymian

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - List św. Pawła do Rzymian

Treścią listu św. Pawła do Rzymian jest problematyka sprawiedliwości z wiary, jak również różne zagadnienia związane z jego planowaną podróżą do Rzymu...

List św. Pawła do Tytusa

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - List św. Pawła do Tytusa

Treścią listu św. Pawła do Tytusa są sprawy natury organizacyjnej i pasterskiej...

Pierwsza Księga Kronik

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Pierwsza Księga Kronik

Pierwsza i Druga Księga Kronik pierwotnie stanowiły jedną księgę która w Biblii Hebrajskiej nosiła nazwę "Diwre hajjamin"...

Pierwsza Księga Królewska

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Pierwsza Księga Królewska

Pierwsza i Druga Księga Królewska stanowiły pierwotnie jedną księgę, zwaną po hebrajsku “Melakim”...

Pierwsza Księga Samuela

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Pierwsza Księga Samuela

Treść ksiąg Samuelowych koncentruje się na wydarzeniach obejmujących 129 lat historii Izraela...

Pierwszy List św. Jana

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Pierwszy List św. Jana

Tradycja wczesnochrześcijańska stwierdza, że ap. Jan przez wiele lat przebywał w Jerozolimie...

Pierwszy List św. Pawła do Koryntian

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Pierwszy List św. Pawła do Koryntian

Treścią Pierwszego listu św. Pawła do Koryntianian są sprawy dotyczące zboru korynckiego związane z jego potrzebami duchowymi i wzrostem...

Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan

Treścią Pierwszego listu św. Pawła do Tesaloniczan są aktualne odczucia apostoła i potrzeby młodego zboru w Tesalonice...

Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza

Treścią Pierwszego listu św. Pawła do Tymoteusza są wskazówki dotyczące zwalczania nauczycieli błędu oraz dotyczące organizacji zboru i życia chrześcijańskiego...

Pierwszy List św. Piotra

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Pierwszy List św. Piotra

Treścią Pierwszego Listu św. Piotra jest - jak stwierdza - “przypominanie i upewnienie, że taka jest prawdziwa łaska Boża”...

Treny

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Treny

Żal i smutek nad zniszczeniem Jerozolimy i świątynią, oraz narodową tragedią państwa judzkiego...

Trzeci List św. Jana

 Kategoria: Opisy ksiąg
Opisy ksiąg - Trzeci List św. Jana

Treścią Trzeciego listu Jana są życzenia dla Gajusa, wyrazy radości z powodu jego uczciwości i życia w prawdzie...

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)