Pierwsza Księga Samuela

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

Pierwotnie pierwsza i druga księga Samuela stanowiły jedną księgę zwaną w Biblii Hebrajskiej Szemuel. Dopiero w Septuagincie dokonano podziału w III w pne. na dwie oddzielne księgi. Hebrajska biblia przyjęła podział na oddzielne księgi dopiero w XVI w ne. Obecnie zarówno katolicy jak i protestanci określają je wspólnym mianem “Pierwszej księgi Samuela” i  “Drugiej księgi Samuela” natomiast w Septuagincie zwano je “Pierwszą i Drugą księgą królewską”

Treść:

Treść ksiąg Samuelowych koncentruje się na wydarzeniach obejmujących 129 lat historii Izraela, a w szczególności dzieje proroka Samuela oraz pierwszych dwóch królów Saula i Dawida, ich powołania, rządów, oraz śmierci Saula. W dziejach opisanych przez obie księgi wybija się element wychowania poprzez doświadczenia, naukę wiary i prawość.

Autorstwo:

W przeciwieństwie np. do ksiąg Mojżeszowych księgi te nie dostarczają dowodów co do ich autorstwa. Według tradycji judaistycznej autorami mieli być Samuel - pierwsze 24 rozdziały, następnie prorocy Natan i Gad. Jakkolwiek taki pogląd jest możliwy, to jednak rozsądniejszym może być przyjęcie poglądu o zbiorowym autorstwie tychże ksiąg, co w niczym nie powinno umniejszać ich natchnieniu.

Tło historyczne:

Okres 1200 do 900 pne. to okres niepokojów we współczesnym świecie. W tym czasie trwa migracja tzw “ludów morskich” z zachodu na wschód. Egipt i sąsiednie mocarstw przeżywają poważne problemy, co pozwala na stworzenie i umocnienie królestwa Izraelskiego.

Czas i miejsce powstania księgi:

Trudno jest określić kiedy dzieło powstało; według tradycji Judaistycznej powstało na wczesnych latach królestwa. Fakt ten nie wyklucza jednak późniejszej redakcji. Wielu współczesnych biblistów opowiada się za ewolucyjnym powstaniem księgi, fundamentaliści nawiązują do tradycji judaistyczno - chrześcijańskiej.

Podział księgi:

Wstęp

 1. Elkana i jego dom: 1,1—8.
 2. Wysłuchana modlitwa Anny: 1,9—19.

I.   Historia Samuela, izraelskiego proroka: 1,20—7,17.

 1. Narodzenie i wczesne dzieciństwo: 1,20—2,11.
 2. Stosunki panujące w stanie kapłańskim: 2,12—38.
 3. Wprowadzenie Samuela na urząd proroka: 3,1—4,1.
 4. Uprowadzenie „Arki Przymierza" i jej odzyskanie: 4,2—7,1.
 5. Dwudziestoletnia służba Samuela: 7,2—6.
 6. Klęska Filistynów: 7,7—14.
 7. Samuel sędzią: 7,15—17.

II.   Inauguracja monarchii: 8,1—15,35.

 1. Lud woła o króla: 8,1—22.
 2. Pomazania Saula na króla: 9,1—27.
 3. Powołanie Saula na króla: 10,1—27.
 4. Obwołanie Saula królem (1050): 11,1—12,25.
 5. Wojna z Filistynami: 13,1—14,46.
 6. Genealogia rodu Saula: 14,47—52.
 7. Drugie doświadczenie Saula: 15,1—35.

III.   Dawid jako król-pomazanjec i tułacz: 16,1—30,31.

 1. Pomazanie Dawida: 16,1—3.
 2. Pierwsze dowody odrzucenia Saula: 16,14—23.
 3. Wojna  z Filistynami, zwycięstwo Dawida nad Goliatem: 17,1—18,8.
 4. Zawiść Saula i jej rezultaty: 18,9—19,24.
 5. Jonatan przyjacielem Dawida: 20,1—42.
 6. Dawid ucieka od Saula: 21,1—22,23.
 7. Dawid zdobywa Keilę: 23,1—12.
 8. Druga ucieczka Dawida: 23,13—24,22.
 9. Śmierć Samuela: 25,1.
 10. Doświadczenie Dawida z Nabalem i Abigail: 25,2—44.
 11. Ostatnia Saulowa próba zabicia Dawida: 26,1—25.
 12. Dawid ucieka do Gat: 27,1—28,2.
 13. Saul u wróżki w En-Dor: 28,3—25.
 14. Akisz odprawia Dawida: 29,1—11.
 15. Najazd Amalekitów i jego rezultaty: 30,1—31.

Zakończenie:

 1. Śmierć Saula (1011) i jego synów: 31,1—7.
 2. Pogrzeb Saula i jego synów: 31,8—13.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)