Dzieje Apostolskie

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

Od czasów starożytnych Księga Dziejów Apostolskich była znana jako “Działalność Apostołów”. W najstarszym manuskrypcie oraz Kodeksie Synajskim widnieje krótka i prosta nazwa “Dzieje”. Nazwa “Dzieje Apostolskie” występuje we fragmencie Muratoriego. Za tą tradycją poszły przekłady nowożytne.

Treść:

Treścią Dziejów Apostolskich jest opis początków chrześcijaństwa i jego rozwój w okresie 30 lat od wniebowstąpienia Pańskiego, aż do końca pierwszego uwięzienia ap. Pawła, przenikanie nowej religii do ówczesnego świata.

Autorstwo:

Wstęp do “Dziejów Apostolskich” jasno wskazuje, że Ewangelia wg. św. Łukasza i Dzieje Apostolskie zostały napisane przez tego samego autora, którym był Łukasz. Kościół starożytny nigdy poważnie nie kwestionował Łukaszowego autorstwa, ani też kanoniczności Dziejów Apostolskich, co zapewniło tej księdze trwałe miejsce w Nowym Testamencie.

Tło historyczne:

Imperium Rzymskie stało u szczytu swej potęgi. Cezar August (30 pne.-14 ne.) założył mocne fundamenty pod sprawną administrację państwową. W czasie trwania opisywanych w “Dziejach Apostolskich” wydarzeń, tj. w latach 37-63 ne. panowali w Rzymie cesarze: Tyberiusz (14-37), Kaligula (41-54), Neron (54-68). Według Ireneusza Łukasz napisał Dzieje Apostolskie w Achai po śmierci ap. Pawła, tj. około 63 roku ne.

Podział księgi:

I. Wstęp: 1,1—11.

 1. Zagajenie: 1,1—3.
 2. Jezusowe zlecenie ewangelizacyjne: 1,4—8.
 3. Wniebowstąpienie Jezusa (rok 31 po Chr.): 1,9—11.
 4. Oczekiwanie na moc Ducha Świętego: 1,12—26.

II.  Praca w Jerozolimie: 1,12—7,60.

 1. Pięćdziesiątnica: 2,1—47.
 2. Uzdrowienie chromego: 3,1—4,22.
 3. Wspólnota prazboru chrześcijańskiego: 4,23—6,7.
 4. Aresztowanie i śmierć Szczepana (rok 34): 6,8—7,60.

III. Praca w Palestynie i Syrii: 8,1—12,23.

 1. Rozproszenie zborów wskutek prześladowania: 8,1—4.
 2. Filip, Piotr i Jan w Samarii: 8,5—25.
 3. Filip i dworzanin etiopski: 8,26—40.
 4. Nawrócenie Pawła (rok 35): 9,1—22.
  • Pobyt Pawła w Damaszku, przypuszczalny pobyt w Arabii i powrót do Damaszku oraz jego ucieczka z Damaszku (35—38): 9,23—25.
  • Odwiedziny Jerozolimy przez Pawła „po trzech latach" — por. Gal. 1,18 (rok 38): 9,26—29.
  • Udanie się Pawła do Tarsu (rok 38): 9,30.
 5. Późniejsza   praca  ap.  Piotra  i  nawrócenie  Korneliusza: 9,31—10,44.
 6. Ewangelia wkracza do pogan: 11,1—30.
 7. Prześladowanie ap. Jakuba i ap. Piotra (rok 44):  12,, 1—23.

IV. Przygotowanie   do   działalności   misjonarskiej:   12,24—26,

 1. Przybycie Pawła do Antiochii (rok 44): 11,26.
 2. Roczna praca Pawła i Barnaby w Antiochii oraz ich krótka wizyta w Jerozolimie (rok 44—45): 12,24—25.

V. Pierwsza podróż misyjna ap. Pawła i Barnaby (45—47): 13,1—14,28.

 1. Wybór Pawła i Barnaby na apostołów (rok 45): 13,1—3.
 2. Działalność na Cyprze: 13,4—12.
 3. Działalność w Perdze i odejście Marka: 13,13.
 4. Działalność w Antiochii Pisydyjskiej: 13,14—15.
 5. Działalność w Ikonium: 13,51—14,5.
 6. Działalność w Listrach: 14,6—19.
 7. Działalność w Derbach oraz powrót przez Pisydię do Antiochii: 13,4—14,28.

VI. Pierwszy Sobór Apostolski w Jerozolimie, „po czternastu latach" — Gal. 2,1 (rok 49): 15,1—35.

 1. Trudności z  chrześcijaninami żydującymi:  15,1.5.
 2. Delegaci na Sobór: 15,2—4.
 3. Obrady: 15,6—18.
 4. Postanowienia soborowe: 15,19—29.
 5. Obwieszczenie  decyzji w Antiochii:  15,30—33.
 6. Pobyt Sylasa, Pawła i Barnaby w Antiochii: 15,34—35.

VII.  Druga   podróż   misyjna   ap.   Pawła   i   Sylasa   (49—52): 15,36—18,22.

 1. Nieporozumienie między Pawłem i Barnabą: 15,36—39.
 2. Paweł i Sylas wyruszają do Cylicji: 15,40—41.
 3. Powołanie  w Listrze  Tymoteusza  (.rok 49):  16,1—5.
 4. Praca w Galacji — Frygia, Mizja, Troada (rok 49): 16,4—10.
 5. Początki chrystianizacji Europy — Filipy, Tesaloniki, Berea (rok 50): 16,11—17,15.
 6. Paweł w Atenach (rok 51): 17,16—34.
 7. Półtoraroczna praca ap. Pawła w Koryncie (51—52): 18,1—18.
 8. Powrót do Antiochii (rok 52): 18,18—22.

VIII. Trzecia podróż misyjna ap. Pawła (53—58): 18,23—21,17.

 1. Praca w Galacji i Frygii: 18,23.
 2. Apollos w Efezie i Koryncie: 18,24—28.
 3. Paweł powraca do Efezu i chrzci konwertytów Jana Chrzciciela: 19,1—7.
 4. Trzyletnia ewangelizacja w Efezie: 19,8—40.
 5. Praca w Macedonii i Grecji oraz powrót przez Macedonię: 20,1—6.
 6. Zgromadzenie w Troadzie: 20,7—12.
 7. Spotkanie w  Milecie ze starszymi  zborów:  20,13—38
 8. Podróż do Jerozolimy: 21,1—17.

IX. Pobyt w Jerozolimie, aresztowanie i sąd (rok 58): 21,18—26,32.

 1. Sprawozdanie Pawła i uroczyste oczyszczenie w świątyni (rok 58): 21,18—26.
 2. Bunt Żydów i pojmanie Pawła: 21,27—30.
 3. Obrona Pawła przed tłumem: 21,40—22,22.
 4. Uwięzienie Pawła w Cezarei i dwuletni jego pobyt w więzieniu oraz apelacja do cesarza i rozmowy z Feliksem, Festusem i Agrypą  (58—60): 22,23—26,32.

X. Podróż do Rzymu i pobyt w Rzymie (60—63): 27,1—28,31.

 1. Podróż morska do Rzymu  (rok 60—61):  27,1—28,16.
 2. Obrona Pawła przed Żydami (rok 61): 28,17—29.

Zakończenie

 1. Dwuletni pobyt ap. Pawła w rzymskim więzieniu (61—63): 28,30.
 2. Więzienna ewangelizacja: 28,31.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)