Księga Joela

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

Księga nazwana imieniem Joela, które znaczy prawdopodobnie “Jahwe jest Bogiem”. Tekst księgi w wersji masoreckiej obejmuje 4 rozdziały (BT), a w Septuagincie, Vulgacie i Biblii Polskiej podzielony jest na 3 rozdziały (NP).

Treść:

Treścią księgi są opisy klęski szarańczy, wezwanie do nawrócenia i sprawy eschatologiczne, a szczególnie znaki poprzedzające dzień Jahwe, wydarzenia towarzyszące przyjściu Pana, kary na przeniewiercze narody za grabież świątyni, wreszcie triumf Syjonu. Interesującym elementem jest aspekt pneumatologiczny, wylanie Ducha Bożego i mowa o ostatkach ludu.

Autorstwo:

Autorstwo Joela nie jest na ogół kwestionowane. Bardziej niż autorstwo, interesuje biblistów kwestia czasu życia i działania proroka. O Joelu wiemy tylko tyle, ile podaje nam księga. Ojcem jego był Peteul, którego Septuaginta nazywa Batuel. Joel pochodził prawdopodobnie z Judy, jego misja dotyczyła Judy i Jeruzalemu.

Tło historyczne:

W odróżnieniu od innych proroków Joel nie wyjaśnia, za panowania jakich królów wykonywał swą prorocką misję. Dlatego nie jest łatwo ustalić datę postania księgi. Niektórzy bibliści uważają ją za ogniwo łączące Proroków Mniejszych z Prorokami Większymi. Inni sądzą, że Joel żył w VII wieku pne, co jest bardziej prawdopodobne.

 

Podział księgi:

Wstęp

 1. Wezwanie: 1,1—3.
 2. Obwieszczenie klęski: 1,4—5.

I. Plaga szarańczy i wezwanie do opamiętania się:  1,6—2,17.

 1. Zniszczenie spowodowane plagą szarańczy:  1,6—12.
 2. Wezwanie do modlitwy: 1,13.14.
 3. Skutki plagi na ludziach i zwierzętach: 1,15—19.
 4. Susza towarzysząca pladze szarańczy: 1,20.

II. W obliczu Dnia Pana: 2,1—17.

 1. Dzień Pański: 2,1.2.
 2. Symbol szarańczy: 2,3—11.
 3. Wezwanie do pokuty i modlitwy: 2,12—17.

III. Obietnica odnowy: 2,18—3,5.

 1. Odwrócenie plagi szarańczy: 2,18—20.
 2. Naprawa zniszczeń: 2,21—27.
 3. Obietnica zesłania Ducha Świętego: 3,1—2.
 4. Znaki fizyczne towarzyszące dniu Pańskiemu: 3,3—.5

Zakończenie

 1. Sądy Boże nad narodami pogańskimi: 3,6—20.
 2. Wspaniała przyszłość Judy: 3,21—26.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)