Życie Jezusa

Życie i działalność Jezusa Chrystusa cz.4

 kategoria: Jezus Chrystus   dział: Życie Jezusa

Z powodu wielokrotnych zniszczeń Jerozolimy od czasów Jezusa, miejsca zamieszczone są na mapie w przybliżeniu.

Jerozolima (1)

A w pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali: Gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną? Mt 26:17

Przygotowanie Paschy w pokoju wyznaczonym przez Jezusa, tam Jezus spożywa posiłek paschalny z dwunastoma apostołami.
W trakcie wieczerzy Jezus obmywa apostołom nogi, demaskuje i odprawia zdrajcę Judasza, oraz ustanawia wieczerzę pamiątkową.
Zapowiada zaparcie się Piotra i rozproszenie apostołów.

Mt 26:17-35; Mk 14:12-31; Łuk 22:7-38; J 13:1-38; 14:1-31

Getsemane (2)

Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemane, i mówi do uczniów: Siądźcie tu, a Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Mt 26:36

Zapowiedź nadejścia Ducha Świętego, nauka o  miłości wzajemnej, zapowiedź ucisku. Jezus modli się za swych uczniów, cierpi mękę w ogrodzie. Zostaje zdradzony i pojmany. Piotr obcina ucho Malchusowi, potem apostołowie uciekają. Scenę tę obserwuje młody apostoł Marek.

Mt 26:36-56; Mk 14:32-51; Łuk 39-53; J 15:1-27; 16:1-33; 17:1-25; 18:1-12

Jerozolima, pałac Annasza (3)

I zaprowadzili najpierw do Annasza; był w tym roku arcykapłanem. J 18:13

Wypytywanie Annasza o naukę Jezusa. Zaparcie się Piotra. Wyśmiewanie Jezusa przez żołdaków.

Mt 26:58; Mk 14:53-54; Łuk 22:54-65; J 18:13-23

Jerozolima, świątynia (4)

I odesłał go Annasz związanego do arcykapłana Kaifasza. J 18:24

O świcie Jezus staje przed Sanchedrynem (Radą Najwyższą). Starszyzna ludu przedstawia fałszywych świadków. Jezus potwierdza, że jest Synem Bozym, Kajfasz rozdziera szaty i osądza Jezusa na śmierć.

Mt 26:58-75; J 18:24-27

Jerozolima, zamek Hasmonejczyków (5)

Prowadzili więc Jezusa od Kaifasza na zamek; a było rano; ale sami nie weszli na zamek, aby się nie skalać, by móc spożyć wieczerzę paschalną. J 18:28

Ponieważ Jerozolima była pod panowaniem Rzymian, skazanego Jezusa prowadzą przed Piłata, rzymskiego prokuratora. Ten nie widząc w Jezusie winy odsyła go do Heroda, który zajmuje się sprawami Galilei.

Judasz popełnia samobójstwo.

Mt 27:1-6; Łuk 23:1-7;

Jerozolima, pałac Heroda (6)

A dowiedziawszy się, że jest poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie. Łuk 23:7

Przesłuchanie przez Heroda, który oczekuje spektakularnych cudów od Jezusa. Zawiedziony milczeniem Jezusa Herod odsyła go z powrotem do Piłata.

Łuk 23:7-12

Jerozolima, zamek Hasmonejczyków (7)

Wtedy znowu wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do niego: Czy Ty jesteś królem żydowskim? J 18:33

Próba uwolnienia Jezusa przez Piłata w zamian za Barabasza. Wychłostanie Jezusa i wydanie na śmierć krzyżową.

Mt 27:11-31; Mk 15:1-20; Łuk 23:13-25; J 18:29-40; 19:1-16

Golgota poza Jerozolimą (8)

A gdy go prowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenejczyka, który szedł z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. Łuk 23:26

Szymon Cyrenejczyk jest zmuszony do pomocy skatowanemu Jezusowi w dźwiganiu krzyża. Spotkanie z płaczącymi niewiastami i proroctwo Jezusa o upadku Jerozolimy.

Ukrzyżowanie Jezusa na Wzgórzu Trupiej Czaszki (Golgocie).

Mt 27:31-50; Mk 15:20-39; Łuk 23:26-46; J 19:16-34

Grób Jezusa niedaleko Golgoty (9)

A potem prosił Piłata Józef z Arymatii, który był potajemnie uczniem Jezusa, z bojaźni przed Żydami, aby mógł zdjąć ciało Jezusa; i pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało jego. J 19:38

Pochowanie Jezusa przez Józefa i Nikodema, członków Najwyższej rady, ukrytych zwolenników Jezusa w wieczorny piątek.

Zmartwychwstanie Jezusa w niedzielny poranek. Spotkanie Jezusa z Marią Magdaleną.

Uczniowie z obawy przed Żydami ukrywają się w Wieczerniku (1). Tam spotyka się z nimi Jezus. Z dwojgiem pozostałych uczniów, których nie było w Wieczerniku, Jezus spotyka się w drodze do Emaus.

Mt 27:57-66; 28:1-10; Mk 15:42-47; 16:1-14; Łuk 23:50-56; 24:1-49; J 19:38-42; 20:1-31

Góra Oliwna, w okolicach Betanii (10)

I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. Łuk 24:50

Jezus spotyka się z uczniami na Górze Oliwnej, przekazuje ostatnie nauki i wznosi się do nieba. Uczniowie wracają do Jerozolimy.

Mt 28:16-20; Mk 16:15-20; Łuk 24:50-53

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)