Życie Jezusa

Życie i działalność Jezusa Chrystusa cz.1

 kategoria: Jezus Chrystus   dział: Życie Jezusa

Wydarzenia z dzieciństwa Jezusa

Jerozolima

Wtem ukazał się mu anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. I zatrwożył się Zachariasz na jego widok, i lęk go ogarnął. Łuk 1:11-12

W świątyni kapłan Zachariasz otrzymuje zapowiedź narodzin Jana Chrzciciela, który ma być prorokiem zapowiadającym nadejście Mesjasza.

Łuk 1:5-25

Nazaret, Judea

A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, Do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. Łuk 1:26-27

Marii, poślubionej Józefowi ukazuje się anioł, zapowiadający narodziny Jezusa; Maria odwiedza Elżbietę.

Łuk 1:26-56

Wyżyna Judzka

A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi jego Łuk 1:76

Narodziny Jana Chrzciciela. Zachariasz prorokuje o nadejściu Mesjasza i o swoim synu, Janie.

Łuk 1:57-80

Betlejem (1)

I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Łuk 2:7

Józef i Maria, rodzice Jezusa udają się do Betlejem z powodu spisu powszechnego, nakazanego przez cesarza Augusta.

Narodziny Jezusa w stajni betlejemskiej. Aniołowie objawiają pasterzom fakt narodzin Mesjasza, ci podążają do stajni, potem przekazują nowinę okolicznym mieszkańcom.

Łuk 2:1-20; Mat 1:18-25; J 1:1-5.14

Jerozolima (2)

A gdy minęło osiem dni, aby obrzezano dziecię, tedy nadano mu imię Jezus, jak je nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. Łuk 2:21

Obrzezanie jest symbolem włączenia w przymierze Abrahama, odbywa się w 8 dniu po narodzeniu. Według Kpl 12:2-4 kobieta przez 7 dni po urodzeniu dziecka pozostaje nieczysta, potem 8 dnia w świątyni obrzezują dziecko i jeszcze przez 40 dni nie wolno kobiecie wejść do świątyni. Dopiero po tym okresie może w świątyni oczyścić się przez zanurzenie i poświęcić pierworodnego przez Panem.

W świątyni rodzice Jezusa spotykają sędziwego Symeona, który oczekiwał ujrzenia Zbawiciela. Ten błogosławi Jezusa, w tym czasie prorokini Anna, która przebywała w świątyni ogłasza wszystkim o odkupieniu Jerozolimy. Potem Józef i Maria wracają do Betlejem, gdzie przebywają około 2 lat.

Mędrcy ze Wschodu przybywają do Jerozolimy w poszukiwaniu objawionego im przez gwiazdę nowego Króla żydowskiego, poinformowani, że ten ma narodzić się w Betlejem, odnajdują Jezusa i składają mu trojakie dary: złoto, kadzidło i mirrę. Dary te przydają się rodzinie podczas ucieczki przed Herodem, który morduje wszystkie dzieci do 2 lat.

Łuk 2:21-38; Mat 2:1-12;

Egipt (3)

A gdy oni odeszli, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Mat 2:13

Mat 2:13-20;

Nazaret (4)

A gdy wykonali wszystko według zakonu Pańskiego, wrócili do Galilei, do miasta swego Nazaretu. Łuk 2:39

Powrót Jezusa z Egiptu. Z obawy przed dalszym prześladowaniem przez syna Heroda, Archelausa, Józef i Maria kierują się do Nazaretu, rodzinnego miasta rodziców Jezusa.

Tam Jezus spędza swoje dzieciństwo.

Łuk 2:39

Jerozolima (5)

I gdy miał dwanaście lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju. Łuk 2:42

Chłopcy, osiągający wiek 12 lat obchodzą uroczyście Bar Micwę, także Jezus, który co roku z rodzicami przychodził do Jerozolimy, tym razem obchodzi święto - pierwszy raz odczytuje w świątyni publicznie fragment z ksiąg prorockich.

Wdaje się również w dyskusję z nauczycielami, co owocuje utratą kontaktu z rodzicami. Po trzech dniach poszukiwań odnajdują go wśród zadziwionych jego mądrością uczonych w Piśmie. Jezus wraca z rodzicami do Nazaretu.

Łuk 2:41-52

Początki służby Jezusa

Betabara (6)

Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, aby się dać ochrzcić przez niego. Mat 3:13

Jan rozpoczyna swoją służbę głosząc chrzest upamiętania i odpuszczenia grzechów. Jezus przychodzi do niego, prosząc o chrzest. Jan, poznawszy, kim jest, odmawia, na co Jezus twierdzi, że "godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość". Jan ustępuje, podczas chrztu na Jezusa zstępuje Duch Święty w postaci gołębicy i głos Boży ogłasza Jezusa "umiłowanym Synem Bożym".

Potem Jezus udaje się na pustynię, gdzie przez 40 dni postu kuszony jest przez szatana. Po zwycięskiej próbie Jezus wraca nad Jordan, gdzie powołuje pierwszych uczniów, Andrzeja, Piotra, Filipa i Natanaela.

Mat 3:13-17; 4:1-11; Mk 1:4-13; Łuk 3:21-22; 4:1-13 J 1:28-51

Kana Galilejska (7)

Następnego dnia chciał udać się do Galilei... J 1:43

Po powołaniu 4 pierwszych uczniów Jezus udaje się na wesele do Kany Galilejskiej, gdzie dokonuje pierwszego cudu: zamiany wody w wino.

J 2:1-11

Kafarnaum (8)

Potem udał się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi, i uczniami swoimi, i tam pozostali kilka dni. J 2:12

Jerozolima (9)

A gdy się zbliżała Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy. J 2:13

Oburzenie Jezusa na widok targowiska świątynnego. Jezus skręca bicz z powrózków i wygania przekupniów. Pierwsza zapowiedź śmierci Jezusa w słowach "Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję".

Odwiedziny Nikodema, nauka o nowonarodzeniu. Jezus chrzci w ziemi Judzkiej, Jan Chrzciciel daje świadectwo Jezusowi, że jest "większy od niego"

J 2:13-25; 3:1-30

Sychar w Samarii (10)

Opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei. A musiał przechodzić przez Samarię. J 4:3

Podczas pobytu w Sychar Jezus spotyka kobietę, której zwiastuje Dobrą Nowinę o Wodzie Życia. Jan zostaje uwięziony przez Heroda.

J 4:1-43

 

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)