Życie Jezusa

Życie i działalność Jezusa Chrystusa cz.2

 kategoria: Jezus Chrystus   dział: Życie Jezusa

Jezus rozpoczyna swoją misję

Nazaret (1)

I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać. Łuk 4:16

Jezus przybywa do swego rodzinnego miasta, w synagodze czyta o swym posłannictwie. Zostaje odrzucony przez współrodaków.

Uczniowie są rozesłani z darem czynienia cudów.

Mat 10:5-15; Łuk 4:16-30; 9:1-6; Mk 6:1-13

Kafarnaum (2)

I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego. Mat 4:13

Jezus, dowiedziawszy się o uwięzieniu Jana Chrzciciela udaje się do Kafarnaum, gdzie wraz z Piotrem, Andrzejem, Janem i Jakubem, którzy dla Jezusa porzucili zawód rybacki, obchodzi całą Galileę głosząc po synagogach ewangelię o Królestwie.

Uzdrawia opętanego w synagodze na sobotnim nabożeństwie i teściową Piotra z wysokiej gorączki. Wśród cudów i uzdrowień, jakie czynił Jezus wyróżnione jest także uleczenie paralityka, któremu Jezus równocześnie odpuszcza grzechy.

Powołuje Mateusza; ucztuje z poborcami podatkowymi.

Mat 4:12-25; 8:5-16; Mk 1:16-45; 2:1-12; Łuk 4:31-44; Jan 2:12

Góra Tabor (3)

Tedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Mat 5:1

Jezus wygłasza swoje nauki na Górze Błogosławieństwa i wybiera 12 uczniów.

Mat 5:1-48; 6:1-34; 7:1-29; Mk 3:13-19Łuk 6:12-49

Kafarnaum (4)

A gdy dokończył wszystkich słów swoich do słuchającego go ludu, wszedł do Kafarnaum. Łuk 7:1

Uzdrowienie trędowatego, oraz sługi setnika, którego wiara poruszyła Jezusa.

Łuk 7:1-10; Mat 8:1-13

Nain (5)

A zaraz potem udał się do miasta, zwanego Nain, i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. Łuk 7:11

Jedyny syn wdowy zostaje wskrzeszony przez Jezusa.

Łuk 7:11-17

Kafarnaum (6)

Uczniowie Jana przychodzą do Jezusa z pytaniem o misję Jezusa. Jezus świadczy o Janie Chrzcicielu. Jezus zostaje zaproszony na obiad u faryzeusza, tam grzesznica obmywa stopy Jezusowi.

Przypowieść o dłużnikach.

Jezus wyjaśnia sytuację zrywania kłosów w Sabat

Uzdrowienie człowieka z uschłą ręką w synagodze i opętanego głuchoniemego. Znak Jonasza.

Odwiedziny matki i braci Jezusa.

Jan Chrzciciel zostaje ścięty w twierdzy Macheront z rozkazu Heroda.

Mat 12:1-50; 14:1-12; Mk 6:14-29; Łuk 7:18-50; 9:9

Gadara (7)

A gdy przybył na drugą stronę, do krainy Gadareńczyków, zabiegli mu drogę dwaj opętani, wychodzący z grobów, bardzo groźni, tak iż nikt nie mógł przechodzić tą drogą. Mat 8:28

Jezus ucisza wicher na Morzem Galilejskim. Uzdrawia dwóch opętanych; świnie opanowane przez demony.

Mat 8:23-34

Morze Galilejskie (8)

A Jezus im rzekł: Nie trzeba, żeby odchodzili, dajcie wy im jeść. Oni zaś mu powiedzieli: Mamy tutaj tylko pięć chlebów i dwie ryby. A On rzekł: Przynieście mi je tutaj. Mat 14:16-18

Przypowieść o siewcy, perle i sieci. Cudowne nakarmienie 5000 mężczyzn oraz kobiet i dzieci z 5 chlebami i 2 rybami. Jezus chodzi po wodzie.

Mat 13:1-50; 14:13-21-23; Mk 6:30-52; Łuk 9:10-17; J 6:1-21

Genezaret (9)

A gdy się przeprawili, przybyli do ziemi Genezaret. Mat 14:34

Liczne uzdrowienia, zarzuty faryzeuszy, nauka o obrzędach.

Mat 14:34-36; 15:1-20

Tyr i Sydon (10)

I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. Mat 15:21

Uzdrowienie córki niewiasty kananejskiej i głuchoniemego, oraz wielu chorych.

Mat 15:21-31; Mk 7:24-37

Morze Galilejskie (11)

A gdy Jezus stamtąd odszedł, przyszedł nad Morze Galilejskie, wszedł na górę i usiadł tam. Mat 15:29

Uzdrawianie chorych, nakarmienie 4 000 ludzi 7 chlebami i kilkoma rybami.

Mat 15:29-38; Mk 8:1-9

Cezarea Filipowa (12)

A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Mat 16:13

Po krótkim pobycie w rejonach Magadan  i uzdrowieniu w Betsaidzie ślepego, Jezus udaje się z uczniami do Cezarei Filipowej, gdzie Piotr pod natchnieniem Ducha Świętego składa wyznanie o Jezusie.

Mat 15:39; 16:1-20; Mk 8:27-30

Góra Przemienienia (Hermon) (13)

A po sześciu dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba, i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. Mat 17:1

Przemienienie Pańskie - twarz Jezusa zajaśniała jak słońce. Uzdrowienie epileptyka. Pierwsza zapowiedź męki Jezusa.

Mat 17:1-18; Mk 9:2-27; Łuk 9:28-45

Kafarnaum (14)

A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli: Nauczyciel wasz nie płaci dwu drachm? Mat 17:24

Cud wyłowionej ryby. Nauka o dziecięctwie Bożym. Przypowieści o zagubionej owcy, soli i przebaczeniu.

Wskrzesza córkę Jaira. Kobieta cierpiąca na krwotok odzyskuje zdrowie po dotknięciu Jezusa. Uzdrowienie dwóch ślepców i opętanego niemowy.

Mat 9:18-33; 17:24-27; 18:1-35; Mk 9:33-50; Łuk 9:47-48

Samaria (15)

I stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, Że wysłał przed sobą posłańców. A ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Łuk 9:51-52

Po ponownym odrzuceniu przez współrodaków Jezus rozsyła 72 uczniów po Galilei. Potem udaje się do Judei na Święto Namiotów.

Łuk 9:51-62; 10:1-17; J 7:1-10

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)