Proroctwa o Jezusie

Proroctwa o życiu Jezusa

 kategoria: Jezus Chrystus   dział: Proroctwa o Jezusie

Potomek z linii króla Dawida

Proroctwo: Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. (Jeremiasz 33,14-15)

Wypełnienie: Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. [...] a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była [dawna] żona Uriasza. [...] Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. (Mateusz 1,1.6.16)

Urodzony w Betlejem

Proroctwo: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności (Micheasz 5,1)

Wypełnienie: W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. [...] Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]. (Łukasz 2,1-6.21)

Zamieszkały w Kafarnaum (na terytorium plemion Zebulona i Naftalego)

Proroctwo: Bo nie [zawsze] będzie miał ciemności ten kraj, który cierpi ucisk. W dawniejszych czasach upokorzył [Pan] krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. (Izajasz 8,23-9,1)

Wypełnienie: Gdy [Jezus] posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. (Mateusz 4,12-13)

Przemawiający w przypowieściach

Proroctwo: Pieśń pouczająca. Asafowy. Słuchaj, mój ludu, nauki mojej; nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich. Do przypowieści otworzę me usta, wyjawię tajemnice zamierzchłego wieku. (Psalm 78,1-2)

Wypełnienie: To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. (Mateusz 13,34)

Wjazd do Jerozolimy na ośle

Proroctwo: Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. (Zachariasz 9,9)

Wypełnienie: A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: 'Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem'. Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: 'Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?' Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. (Marek 11,3-7)

Zdradzony przez przyjaciela

Proroctwo: Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę. (Psalm 41,10)

Wypełnienie: To powiedziawszy Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: 'Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi'. [...] Jezus odparł: 'To ten, dla którego umaczam kawałek [chleba], i podam mu'. Umoczywszy więc kawałek [chleba], wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty [...] A on po spożyciu kawałka [chleba] zaraz wyszedł. A była noc. (Jan 13,21.26.30)

Sprzedany za trzydzieści srebrników

Proroctwo: Jednak Pan rzekł do mnie: 'Wrzuć do skarbony tę nadzwyczajną zapłatę, której w ich przekonaniu byłem godzien'. Wziąłem więc trzydzieści srebrników i wrzuciłem je do skarbony domu Pańskiego. (Zachariasz 11,13-13)

Wypełnienie: Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: 'Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam'. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników (Mateusz 26,14-15)

Zabity jako przestępca

Proroctwo: Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami. (Izajasz 53, 12)

Wypełnienie: A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: 'Król Żydowski'. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. (Marek 15,25-27)

Przebicie rąk i nóg

Proroctwo: Bo [sfora] psów mnie opada, osacza mnie zgraja złoczyńców. Przebodli ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości. A oni się wpatrują, sycą mym widokiem; (Psalm 22,17-18)

Wypełnienie: Gdy przyszli na miejsce, zwane 'Czaszką', ukrzyżowali tam Jego [...] A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: 'Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi [...] Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, A gdy przyszli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam [...] A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mowiąc: Innych ratował, niechże ratuje samego siebie' [...] Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet. (Łukasz 23, 33.35-36)

Rozdzielenie szat i rzucanie losów o suknię

Proroctwo: Moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię. (Psalm 22,19)

Wypełnienie: Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: 'Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć'. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze. (Jan 19,23-24)

Napojenie żółcią i octem

Proroctwo: Dali mi jako pokarm truciznę, a gdy byłem spragniony, poili mnie octem. (Psalm 69,22)

Wypełnienie: Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. (Mateusz 27,33)

Wypełnienie: Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: 'Pragnę'. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. (Jan 19, 28-29)

Nie złamana żadna kość

Proroctwo: Strzeże On wszystkich jego kości: ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu. (Psalm 34,21)

Wypełnienie: Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. (Jan 19, 31-34)

Przebicie boku

Proroctwo: [...] Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. (Zachariasz 12,10)

Wypełnienie: Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. (Jan 19,34)

Zaćmienie się słońca po śmierci Jezusa

Proroctwo: Owego dnia - wyrocznia Pana Boga - zajdzie słońce w południe i w dzień świetlany zaciemnię ziemię. (Amos 8,9)

Wypełnienie: Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: 'Eli, Eli, lema sabachthani?', to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? (Mateusz 27,46)

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)