Proroctwa o Jezusie

Imiona Jezusa Chrystusa

 kategoria: Jezus Chrystus   dział: Proroctwa o Jezusie

Imiona, tytuły i urzędy Jezusa Chrystusa

Alfa i Omega

„Jam jest alfa i omega [początek i koniec], mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący”. Objawienie [Apokalipsa] 1,8

„I rzekł do mnie, Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota”. Objawienie 21,6

„Ja jestem Alfą i Omegą, Pierwszym i Ostatnim, Początkiem i Końcem”. Objawienie 22,13

Amen

„Do anioła kościoła w Laodycei napisz, Oto, co mówi Amen, Świadek wierny i prawdziwy, Początek Bożego stworzenia”. Objawienie 3,14

Namaszczony

„Po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Namaszczony zostanie odcięty i nie będzie miał nic”. Daniela 9,26

Sprawca i Dokończyciel wiary

„Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego”. Hebrajczyków 12,2

Sprawca Wiecznego Zbawienia

„A kiedy już dokonał całego dzieła, dla wszystkich, którzy Go słuchają, stał się sprawcą wiecznego zbawienia”. Hebrajczyków 5,9

Sprawca [Autor] zbawienia

„Bóg, od którego wszystko pochodzi i dzięki któremu istnieje, pragnąc doprowadzić wielu do udziału w swojej chwale, uznał za stosowne udoskonalić przez cierpienie Sprawcę ludzkiego zbawienia”. Hebrajczyków 2,10

Początek Bożego stworzenia

„Do anioła wspólnoty wierzących w Laodycei napisz, Tak mówi ten, który ma na imię Amen. On jest wiernym świadkiem prawdy i początkiem Bożego stworzenia”. Objawienie 3,14

Błogosławiony i jedyny władca

„Dokona tego w stosownym czasie błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących”. 1 Tymoteusza 6,15

Latorośl

„Słuchaj więc, arcykapłanie Jozue, ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą. Są oni mężami dobrej zapowiedzi, że oto Ja przywiodę swego sługę, Latorośl”. Zachariasza 3, 8

„Tak mówi Jahwe Zastępów, Oto mąż, który ma imię Latorośl, i wypuści pędy. On odbuduje Świątynię Jahwe”. Zachariasza 6,12

Chleb Boży

„Bożym chlebem jest Ten, kto zstępuje z nieba i daje światu życie”. Jana 6,33

Chleb Życia

„Jezus oznajmił, „To Ja jestem chlebem życia. Dlatego ten, kto przychodzi do Mnie, nie będzie już głodny. I ten, kto we Mnie wierzy, nie będzie już nigdy odczuwał pragnienia”. Jana 6,35

Kamień węgielny

„Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus”. Efezjan 2,20

„Tak mówi Pan, Jahwe, Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, drogocenny kamień węgielny, utwierdzony jako fundament. Kto weń wierzy, ten się nie zachwieje”. Izajasza 28,16

Chrystus

„My zaś uwierzyliśmy i jesteśmy pewni, że Ty jesteś Chrystusem, Świętym Bożym”. Jana 6,69

Chrystus Jezus

„Ponieważ tylko jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”. 1 Tymoteusza 2,5

Orędownik

„Dzieci moje, piszę wam o tym, abyście nie grzeszyli. Gdyby jednak ktoś zgrzeszył, mamy Orędownika u Ojca, sprawiedliwego Jezusa Chrystusa”. 1 Jana 2,1

Cudowny Doradca

„Oto narodziło się Dziecko! Syn został nam dany! Władza spocznie na Jego ramieniu! Nazwą Go, Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju!”. Izajasza 9,5

David - Mój sługa Dawid - Dawid ich król

„Będą służyć PANU, swemu Bogu, i Dawidowi, królowi, którego im wzbudzę”. Jeremiasza 30, 9

„Ustanowię nad nimi jednego pasterza, aby je pasł. Będzie je pasł mój sługa, Dawid. On będzie ich pasterzem”. Ezechiela 34,23

„Potem Izraelici nawrócą się i będą szukali woli PANA, swojego Boga, oraz Dawida, swojego króla. A w czasach ostatecznych będą czcić PANA i Jego dobroć”. Ozeasza 3,5

Światłość z wysokości

„Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości”. Łukasza 1,78

Wybawiciel

„A wtedy cały Izrael zostanie zbawiony, jak napisano, Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba”. Rzymian 11,26

Ojciec Odwieczny

„Oto narodziło się Dziecko! Syn został nam dany! Władza spocznie na Jego ramieniu! Nazwą Go, Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju!”. Izajasza 9,5

Wierny świadek - świadek wierny i prawdomówny

„Jezus Chrystus, wierny świadek, pierwszy zmartwychwstały i Władca królów ziemi. Temu, który nas kocha i który za cenę swojej krwi uwolnił nas od naszych grzechów”. Objawienie 1,5

„Aniołowi kościoła w Laodycei napisz, To mówi Amen. Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego”. Objawienie 3,14

Pierwszy i Ostatni

„Gdy Go ujrzałem, padłem jak martwy do Jego stóp. On jednak położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział, Nie bój się! Ja jestem Pierwszy i Ostatni”. Objawienie 1,17

Pierworodny -  Pierworodny spośród umarłych

„A gdy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi, Niech Jemu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży”. Hebrajczyków 1,6

„Od Jezusa Chrystusa, wiernego świadka, Pierworodnego spośród umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który swoją krwią uwolnił nas od naszych grzechów”. Objawienie 1,5

Bóg - Prawdziwy Bóg

„Tomasz wyznał, Mój Pan i mój Bóg!”. Jana 20,28

„Do nich należą ojcowie i z nich — według ciała — wywodzi się Chrystus, stojący ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen”. Rzymian 9,5

„Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam umysł zdolny do poznawania Prawdziwego. Należymy więc do Prawdziwego, do Jego Syna, Jezusa Chrystusa. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym”. 1 Jana 5,20

Wódz

„A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze spośród wielkich miast Judy, gdyż z ciebie wyjdzie wódz, który będzie pasterzem Izraela, mojego ludu”. Mateusza 2,6

Głowa całego Kościoła

„Wszystko poddał pod Jego stopy i ustanowił Go Głową całego Kościoła”. Efezjan 1,22

Dziedzic wszystkich rzeczy

„W tych dniach ostatnich przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez Niego stworzył czasy”. Hebrajczyków 1,2

Arcykapłan - Wielki Kapłan

„Nazwany został przez Boga arcykapłanem na podobieństwo Melchizedecha”. Hebrajczyków 5,10

„Mając więc wielkiego Arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznawanych przez nas prawd”. Hebrajczyków 4,14

Święty i sprawiedliwy

„Odrzuciliście świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście uwolnienie dla zabójcy”. Dzieje Apostolskie 3,14

Święty Boży - Ten, który jest Święty

„Przestań! Nie wtrącaj się w nasze sprawy, Jezusie z Nazaretu! Czy przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim Ty jesteś, Świętym Bożym”. Łukasza 4,34

„Do anioła wspólnoty wiernych w Filadelfii napisz, Tak mówi ten, który jest święty i pełen prawdy; Ten, który ma klucz Dawidowy.”. Objawienie 3,7

Święty Sługa

„Rzeczywiście, przeciwko świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, zmówili się w tym mieście Herod i Poncjusz Piłat z narodami pogańskimi i pokoleniami Izraela”. Dzieje Apostolskie 4,27

Róg Wybawienia

„Wzbudził nam Róg Wybawienia z rodu swego sługi Dawida”. Łukasza 1,69

JA JESTEM

„Powiedziałem wam więc, że pomrzecie w waszych grzechach, bo jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w waszych grzechach”. Jana 8,24

„Rzekł do nich Jezus, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Zanim Abraham stał się, JA JESTEM”. Jana 8,58

Obraz Boga - obraz Boga niewidzialnego

„Gdyż bóg tego świata zaślepił ich pozbawione wiary umysły, aby nie zobaczyli blasku Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga”. 2 Koryntian 4,4

„On jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia”. Kolosan 1,15

Emmanuel

„Oto pocznie dziewica. Urodzi ona syna i nadadzą mu imię Emmanuel, co znaczy, Bóg z nami”. Mateusza 1,23

„Dlatego Pan sam da wam znak, Oto panna pocznie i porodzi syna, i nada mu imię Emmanuel!”. Izajasza 7,14

Jezus

„Urodzi ona Syna i dasz Mu na imię Jezus, On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów”. Mateusza 1,21

„Wzywa nas również do czekania na spełnienie się cudownej nadziei i objawienie się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawcy, Jezusa Chrystusa”. Tytusa 2,13

Król Izraela

„Odpowiedział Natanael, Rabbi, ty jesteś Synem Bożym! Jesteś królem Izraela!”. Jana 1,49

Król królów

„Ta chwila nastąpi w czasie, który wyznaczył święty, jedyny władca, Król królów, Pan panujących”. 1 Tymoteusza 6,15

„Będą oni walczyć z Barankiem, ale Baranek ich pokona, gdyż On jest Panem panów i Królem królów. Ci, którzy są z Nim, są powołani, wybrani i wierni”. Objawienie 17,14

„Na Jego szacie i biodrze jest wypisane imię Król królów i Pan panów!”. Objawienie 19,16

Król Żydów

„Dowiadywali się oni, Gdzie jest ten nowo narodzony Król Żydów? Bo zobaczyliśmy wschód Jego gwiazdy i przybyliśmy złożyć Mu hołd”. Mateusza 2,2

Król Narodów

„Śpiewali oni pieśń Mojżesza, sługi Boga, i pieśń Baranka, „Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, Panie, Boże Wszechmocny. Twoje drogi są sprawiedliwe i niezawodne, Królu narodów!”. Objawienie 15,3

Baranek Boży

„Następnego dnia ujrzał Jezusa przychodzącego do Niego i powiedział, Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!”. Jana 1,29

„Wpatrując się w przechodzącego Jezusa, powiedział, Oto Baranek Boży”. Jana 1,36

Światłość/światło świata

„Jezus po raz kolejny przemówił do nich, Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”. Jana 8,12

„Jak długo jestem na świecie, jestem światłem świata”. Jana 9,5

Lew z plemienia Judy

„Wtedy zwrócił się do mnie jeden ze starszych, Przestań płakać! Oto zwyciężył Lew z plemienia Judy, Korzeń Dawida! On może rozwinąć zwój i zdjąć jego siedem pieczęci”. Objawienie 5,5

Żywy Kamień

„Zbliżcie się do Niego, bo jest żywym Kamieniem, który ludzie odrzucili, ale dla Boga jest wybrany i drogocenny!”. 1 Piotra 2,4

Pan i Bóg

„Tomasz wyznał, Mój Pan i mój Bóg!”. Jana 20,28

Człowiek z nieba

„Pierwszy człowiek utworzony z ziemi jest prochem, drugi Człowiek jest z nieba”. 1 Koryntian 15,47

Pan Bóg Wszechmogący

„Śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Boga, oraz pieśń Baranka. Jej treść była następująca, Wielkie są Twoje dzieła, Panie, Boże Wszechmogący. Budzą one zdumienie. Sprawiedliwe i słuszne są Twoje drogi, Królu narodów”. Objawienie 15,3

Pan wszystkich

„On posłał do Izraelitów słowo jako Ewangelię o pokoju przez Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkich”. Dzieje Apostolskie 10,36

Pan chwały

„Tej mądrości nie pojął nikt z władców tego świata, bo gdyby ją byli pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały”. 1 Koryntian 2,8

Mąż, który jest Mi bliski

„Mieczu, podnieś się na mego Pasterza, na Męża, który jest Mi bliski - wyrocznia Pana Zastępów. Uderz Pasterza, aby się rozproszyły owce, bo prawicę moją zwrócę przeciwko słabym”. Zachariasza 13,7

Pośrednik - Pośrednik Nowego Przymierza

„Gdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus”. 1 Tymoteusza 2,5

„Stoicie też przed Jezusem, pośrednikiem Nowego Przymierza i macie do czynienia z krwią ofiarną, która woła głośniej niż krew Abla”. Hebrajczyków 12,24

Mesjasz

„Odszukał on najpierw swego brata Szymona i tak powiedział, Znaleźliśmy Mesjasza (to znaczy, Chrystusa)”. Jana 1,41

Potężny Bóg - Potężny Bóg Jakuba

„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go, Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju”. Izajasza 9,5

„Ssać będziesz mleko narodów, królewskie piersi ssać będziesz. Wtedy uznasz, że Ja jestem PANEM, twoim zbawcą, twoim odkupicielem, potężnym Bogiem Jakuba!”. Izajasza 60,16

Gwiazda poranna

„Mamy więc słowo prorockie tym bardziej pewne. I wspaniale, że trzymacie się go niczym lampy świecącej w ciemności, dopóki nie zaświta dzień, dopóki gwiazda poranna nie wzejdzie w waszych sercach”. 2 Piotra 1,19

Nazarejczyk

„Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam zamieszkał. Tak spełniło się słowo przekazane przez proroków, Będą Go nazywać Nazarejczykiem”. Mateusza 2,23

Nasza Pascha

„Usuńcie stary zakwas, by stać się nowym ciastem, gdyż jesteście ciastem niezakwaszonym. Chrystus przecież został złożony w ofierze jako nasza Pascha”. 1 Koryntian 5,7

Pożądany przez wszystkie narody

„Wstrząsnę wszystkimi narodami i przyjdzie Pożądany przez wszystkie narody. I napełnię ten dom chwałą, mówi PAN zastępów.” Aggeusza 2,7

Sprawiedliwy

„Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy”. Dzieje Apostolskie 3,14

„Którego z proroków nie prześladowali wasi przodkowie? Zabili tych, którzy zapowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wy zdradziliście Go i zabiliście”. Dzieje Apostolskie 7,52

„A on powiedział, Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę, zobaczył Sprawiedliwego i usłyszał głos z Jego ust”. Dzieje Apostolskie 22,14

Drugi Człowiek

„Pierwszy człowiek utworzony z ziemi jest prochem, drugi Człowiek jest z nieba”. 1 Koryntian 15,47

Różdżka z pnia Isajego

„I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc”. Izajasza 11,1

Syn Dawida

„Gdy Jezus stamtąd odchodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi. Wołali oni, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami!”. Mateusza 9,27

„Przed Nim i za Nim szły tłumy i wołały, Hosanna Synowi Dawida! Chwała Temu, który przychodzi w imię PANA. Hosanna na wysokościach!”. Mateusza 21,9

Ostatni Adam - Drugi człowiek

„Jest napisane, Stał się pierwszy człowiek, Adam, istotą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym”. 1 Koryntian 15,45

„Pierwszy człowiek utworzony z ziemi jest prochem, drugi Człowiek jest z nieba”. 1 Koryntian 15,47

Pan - Imię Pana

„Właśnie Jana dotyczą słowa proroka Izajasza, Głos wołającego na pustkowiu, Przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki”. Mateusza 3,3

„Ci, którzy szli na czele, i ci, którzy szli za Nim, wołali, „Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana!”. Marka 11,9

Człowiek

 „Albowiem jeden jest Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus”. 1 Tymoteusza 2,5

Prawdziwe Światło - Światłość

„Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka”. Jana 1,9

„Jezus odparł im, Jeszcze krótki czas światłość będzie wśród was. Chodźcie więc, dopóki macie światłość, aby nie ogarnęła was ciemność. Ten bowiem, kto porusza się w ciemności, nie wie, dokąd zmierza”. Jana 12,35

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)